Cảm biến NI5-K11SK-AP6X

Cảm biến tiệm cận Turck

Part number: 46617

    • Smooth barrel, Ø 11 mm
    • Plastic, PA12‐GF30
    • DC 3-wire, 10…30 VDC
    • NO contact, PNP output
    • Terminal chamber