Cảm biến NI40-CP80-VP4X2

Cảm biến tiệm cận Turck

Order number: 15695

    • Rectangular, height 41 mm
    • Plastic, PBT‐GF30‐V0
    • DC 4-wire, 10…65 VDC
    • Changeover contact, PNP output
    • Terminal chamber