Chủ Nhật , Tháng Năm 31 2020

Cảm biến

Turck BI5-M18-VN4X

Turck BI5-M18-VN4X NI10-G18SK-AN6X BI5-P18SK-Y1X NI10-P18SK-Y1X NI10-EG18SK-Y1X NI10-G18SK-Y1X BI15-M30-AP6X-H1141 BI15-M30-AN6X-H1141 BI12-M30-AD4X-H1141 BI10-M30-Y1X-H1141 BI10-EM30-Y1X-H1141 BI10-M30-AP6X-H1141 BI10-M30-VP4X-H1141 BI10-M30-AN6X-H1141 BI10-M30-VN4X-H1141 BI10-M30-AD4X-H1141 BI10-S30-AP6X-H1141 BI10-S30-AN6X-H1141 NI20-M30-AD4X-H1141 NI15-M30-Y1X-H1141 NI15-EM30-Y1X-H1141 NI15-M30-AP6X-H1141 NI15-M30-VP4X-H1141 NI15-M30-AN6X-H1141 NI15-M30-AD4X-H1141 NI15-S30-AP6X-H1141 NI15-S30-AN6X-H1141 BI10-P30-Y1X BI10-P30-Y1X/S97 BI10-P30-Y1/S100 NI15-P30-Y1X NI15-P30-Y1X/S97 NI15-P30-Y1/S100 BI12-G30K-AD4X BI10-G30-Y1X BI10-EG30-Y1X/S1 BI10-G30K-AP6X BI10-G30K-AN6X BI10-S30-AP6X BI10-S30-VP4X/S97 BI10-S30-VP4X/S100 BI10-S30-AN6X BI10-S30-AZ3X BI10-S30-AZ3X/S97 BI10-S30-AZ3X/S100 BI10-S30-AD4X NI20U-S30-AP6X NI20U-S30-AN6X NI15-S30-AP6X …

Read More »

Turck NI5-G12K-AN6X

Turck NI5-G12K-AN6X NI5-G12K-AN6X BI2-P12-Y1X BI2-P12-Y1X/S97 BI2-P12-Y1/S100 NI5-P12-Y1X NI5-P12-Y1X/S97 NI5-P12-Y1/S100 NI4-M12-AP6X NI4-M12-VP6X NI4-EM12-VP6X 7M NI4-M12-AP6X/S100 NI4-M12-AN6X NI4-M12-VN6X NI4-EM12-VN6X 7M NI4-M12-AD4X NI4-M12-AZ31X BI2-G12SK-Y1X BI2-EG12SK-Y1X BI2-P12SK-Y1X NI5-P12SK-Y1X BI2-G12SK-AP6X BI2-G12SK-AN6X BI2-P12SK-AP6X BI2-P12SK-AN6X NI5-G12SK-Y1X NI5-EG12SK-Y1X BI5-M18E-VP4X-H1141 NI10-M18-Y1X-H1141 NI10-EM18-Y1X-H1141 NI8-M18-AP6X-H1141 NI8-M18-VP4X-H1141 NI8-M18-AN6X-H1141 NI8-M18-VN4X-H1141 NI8-M18-AD4X-H1141 BI5-P18-Y1X BI5-P18-Y1X/S97 BI5-P18-Y1/S100 NI10-P18-Y1X NI10-P18-Y1X/S97 NI10-P18-Y1/S100 BI7-G18K-AD4X BI5-G18-Y1X BI5-EG18-Y1X/S100 7M BI5-G18K-AP6X BI5-G18K-AN6X …

Read More »

Turck BI2-M12-Y1X-H1141

Turck BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-EM12-Y1X-H1141 BI2-M12-AP6X-H1141 BI2-M12-VP6X-H1141 BI2-M12-AN6X-H1141 BI2-M12-VN6X-H1141 BI2-M12-AD4X-H1141 BI2-M12E-AP6X-H1141 BI2-M12E-AN6X-H1141 BI2-S12-AP6X-H1141 BI2-S12-AN6X-H1141 NI4-S12-AP6X-H1141 NI4-M12-AP6X-H1141 NI4-M12-VP6X-H1141 NI4-M12-AN6X-H1141 NI4-M12-VN6X-H1141 NI4-M12-AD4X-H1141 BI3-M12-AD4X BI2-M12-AP6X BI2-M12-AP6X/S100 BI2-M12-VP6X BI2-EM12-VP6X 7M BI2-M12-AN6X BI2-M12-VN6X BI2-EM12-VN6X 7M BI2-M12-AD4X BI3-G12K-AD4X BI2-G12-Y1X BI2-G12-Y2X 7M BI2-EG12-Y1X/S100 7M BI2-G12K-AP6X BI2-G12K-AN6X BI2-S12-AP6X BI2-S12-AP6X/S97 BI2-S12-AP6X/S100 BI2-S12-AN6X BI2-S12-AD4X BI2-S12-AZ31X BI2-S12-AZ31X/S97 BI2-S12-AZ31X/S100 NI4-S12-AP6X NI4-S12-AP6X/S97 NI4-S12-AP6X/S100 NI4-S12-AN6X …

Read More »

Turck NI40-CP80-Y1/S100

Turck NI40-CP80-Y1/S100 NI40-CP80-Y1/S100 BI40-CP80-VP4X2 BI40-CP80-VN4X2 BI40-CP80-FZ3X2 NI50-CP80-VP4X2 NI50-CP80-VN4X2 NI50-CP80-FZ3X2 NI40-CP80-VP4X2 NI40-CP80-VP4X2/S97 NI40-CP80-VP4X2/S100 NI40-CP80-VN4X2 NI40-CP80-FZ3X2 NI40-CP80-FZ3X2/S97 NI40-CP80-FZ3X2/S100 BI1-EG05-AP6X BI2-EG08-AP6X-V1131 BI2-EG08-AN6X-V1131 BI1,5-EG08-AP6X-V1131 BI1,5-EG08-AN6X-V1131 NI3-EG08K-AP6X-V1131 NI3-EG08K-AN6X-V1131 NI3-EG08-AP6X-V1131 NI3-EG08-AN6X-V1131 BI2-EG08K-AP6X-H1341 BI2-EG08K-AN6X-H1341 BI1,5-EG08K-AP6X-H1341 BI1,5-EG08K-AN6X-H1341 BI2-EG08-AP6X-H1341 BI2-EG08-AN6X-H1341 BI2-EG08-AG41X-H1341 BI1,5-EG08-AP6X-H1341 NI3-EG08K-AP6X-H1341 NI3-EG08K-AN6X-H1341 NI3-EG08-AP6X-H1341 NI3-EG08-AN6X-H1341 BI2-EG08K-AP6X BI2-EG08K-AN6X BI1,5-EG08K-AP6X BI1,5-EG08K-AN6X BI2-EG08-AP6X BI2-EG08-AP6X/S100 BI2-EG08-AN6X BI2-EG08-AN6X/S100 BI2-EG08-AG41X BI2-EG08-AZ14X NI3-EG08K-AP6X NI3-EG08K-AN6X NI3-EG08-AP6X …

Read More »

Cảm biến NI5-Q18-AP6X

Cảm biến NI5-Q18-AP6X NI5-Q18-AP6X NI5-Q18-AN6X NI10-Q25-AP6X NI10-Q25-AN6X NI15-Q30-AP6X NI15-Q30-AN6X BI15-CK40-Y1X-H1141 BI15-CK40-AP6X2-H1141 BI15-CK40-AN6X2-H1141 BI15-CK40-AD4X-H1141 NI35-CK40-AP6X2-H1141 NI20-CK40-Y1X-H1141 NI20-CK40-AP6X2-H1141 NI20-CK40-AN6X2-H1141 NI20-CK40-AD4X-H1141 BI15-CP40-AP6X2 BI15-CP40-VP4X2 BI15-CP40-VP4X2/S97 BI15-CP40-VP4X2/S100 BI15-CP40-AN6X2 BI15-CP40-VN4X2 BI15-CP40-FZ3X2 BI15-CP40-FZ3X2/S100 BI15-CP40-FZ3X2/S97 NI35-CP40-VP4X2 NI35-CP40-VN4X2 NI35-CP40-FZ3X2 NI20-CP40-AP6X2 NI20-CP40-VP4X2 NI20-CP40-VP4X2/S97 NI20-CP40-VP4X2/S100 NI20NF-CP40-VP4X2 NI20-CP40-AN6X2 NI20-CP40-VN4X2 NI20NF-CP40-VN4X2 NI20-CP40-FZ3X2 NI20-CP40-FZ3X2/S100 NI20-CP40-FZ3X2/S97 NI20NF-CP40-FZ3X2 BI15-CP40-Y1X BI15-CP40-Y1X/S97 BI15-CP40-Y1X/S100 BI15-CP40-AD4X NI20-CP40-Y1X NI20-CP40-Y1X/S97 NI20-CP40-Y1X/S100 NI20-CP40-AD4X …

Read More »

Turck FCS-GL1/2T-NAEX

Turck FCS-GL1/2T-NAEX Turck 6930287 PKG3M-5/S90 Turck 4421690 BIM-IKE-AD4X-H1141 w/KLI3 Turck 6931541 RK4T-10/S101 Turck 8900099 RKSW-451-15M/5D Turck 1539535 T8.5800.2141.1000 Turck 6629080 RSC4.4T-25/TXL Turck 3045165 S30S2P6RQ Turck 6025895 C2-A28FX/125VDC Turck 2203021 BC10-P30SR-FDZ3X2/S272 Turck 1544323 RI-21H10S-2B4096-C 1M Turck 1544864 RM-28S10C-3C24B-C 1M Turck 3069729 PBT46TB5HF Turck 4635603 NI5-G12-AP6X 3M Turck 3094118 Q4XTBLAF300-Q8 Turck 3015176 …

Read More »

Turck NI12U-M18M-VP4X-H1141

Turck NI12U-M18M-VP4X-H1141 NI12U-MT18H-AN6X-H1141 NI12U-MT18H-AP6X-H1141 NI12U-MT18M-VN4X-H1141 NI12U-MT18M-VP4X-H1141 NI12U-M18-AP6X-H1141 NI12U-MT18-AN4X-H1141 NI12U-MT18-AN6X-H1141 NI12U-MT18-AP4X-H1141 NI12U-MT18-AP6X-H1141 NI12U-P18SK-AN6X NI12U-P18SK-AP6X NI12U-S18-AN6X NI12U-S18-AN6X-H1141 NI12U-S18-AP6X NI12U-S18-AP6X-H1141 NI13F-Q34-AN4X2 NI13F-Q34-AP4X2 NI13T-Q34-AN4X2 NI13T-Q34-AP4X2 NI14-G18K-AD4X NI14-G18K-AG4X NI14-M18-AD4X NI14-M18-AD4X-H1141 NI14-M18-AN6X-H1141 NI14-M18-AP6X-H1141 NI15-CA25-AP6X2-H1141 NI15-G30-AN6 NI15-G30-AN7 NI15-G30-AP7 NI15-G30-AZ3 NI15-G30K-AP6X NI15-G30-RZ3 NI15-G30SK-AZ3X NI15-G30SK-RZ3X NI15-M30-AP6X-H1141/S34 NI15-M30T-AP6X NI15-M30T-AZ3X NI15-M30T-RZ3X NI15-M30-VN4X NI15-M30-VP4X NI15-M30-VP4X-H1141 NI15-P30SK-AZ3X NI15-P30SK-RZ3X NI15-MT30-AP6X-H1141/S34 NI15-P30SR-AN6X NI15-P30SR-AP6X NI15-P30SR-FZ3X2 NI15-P30SR-VN4X2 …

Read More »

Turck BI20-CK40-AP6X2-H1141

Turck BI20-CK40-AP6X2-H1141 BI20-CP40-AP6X2 BI20-CP40-FZ3X2 BI20-CP40-VN4X2 BI20-CP40-VP4X2 BI20-G47-AN4X BI20-G47-AP4X BI20-G47-AZ3X BI20-G47-RZ3X BI20R-Q14-AN6X2 BI20R-Q14-AN6X2-H1141 BI20R-Q14-AP6X2 BI20R-Q14-AP6X2-H1141 BI20R-W30-DAN6X-H1141 BI20R-W30-DAP6X-H1141 BI20U-CA40-AP6X2-H1141 BI20U-CA40-AN6X2-H1141 BI25-G47SR-FZ3X2 BI25-G47SR-VN4X2 BI25-G47SR-VP4X2 BI30R-Q20-AN6X2-H1141 BI30R-Q20-AP6X2-H1141 BI30R-W30-DAN6X-H1141 BI30R-W30-DAP6X-H1141 BI40-CP80-VN4X2 BI40-CP80-VP4X2-H1141 BI40-CP80-VP4X2 BI50R-Q80-AP6X2-H1141 BI65R-Q80-AP6X2-H1141 BID2-G180-AN6/S212 BID2-G180-AN6/S220 BID2-G180-AN6-H1141/S212 BID2-G180-AP6/S220 BID2-G180-AP6-H1141/S220 BID2-G180-AP6/S212 BID2-G180-AP6-H1141/S212 NI3-EG08-AN6X NI3-EG08-AN6X-H1341 NI3-EG08-AN6X-V1131 NI3-EG08-AP6X NI3-EG08-AP6X-H1341 NI3-EG08-AP6X-V1131 NI3-EG08K-AN6X NI3-EG08K-AN6X-H1341 NI3-EG08K-AN6X-V1131 NI3-EG08K-AP6X NI3-EG08K-AP6X-H1341 NI3-EG08K-AP6X-V1131 NI3-EH6,5-AN6X …

Read More »

Cảm biến BI5-M18-AP6X

Cảm biến BI5-M18-AP6X Cảm biến BI2-M12E-AP6X đại lý BI2-M12E-AP6X Cảm biến BI2-G12-AP6X đại lý BI2-G12-AP6X Cảm biến BI2-M12-AN6X đại lý BI2-M12-AN6X Cảm biến BI2-G12K-AP6X đại lý BI2-G12K-AP6X Cảm biến BI2-M12-AZ31X đại lý BI2-M12-AZ31X Cảm biến BI2-M12-AD4X đại lý BI2-M12-AD4X Cảm biến BI2-G12SK-AP6X đại lý BI2-G12SK-AP6X Cảm biến BI3-M18-AZ3X/S90 đại lý …

Read More »

Cảm biến lưu lượng Turck FCT-G1/2A4P-AP8X-H1141

Cảm biến lưu lượng Turck FCT-G1/2A4P-AP8X-H1141 FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC FCS-M18-AP8X/D041 FCS-50A4-NA/D014 FCS-G1/2A4-NA/D100 FCS-G1/2A4-NAEX FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080 FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037 FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141 FCS-GL1/2A4-NA-H1141 FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141 FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC FCI-D20A4P-AP8X-H1141 FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141 MK33-111EX0-HLI/24VDC PS400R-401-LIUP8X-H1141 PS400R-401-LI2UPN8X-H1141 PS010V-501-LI2UPN8X-H1141 PS250R-501-LI2UPN8X-H1141 PS010R-504-LIUP8X-H1141 PS010R-504-LUUP8X-H1141 PS010V-504-2UPN8X-H1141 PS010V-504-LI2UPN8X-H1141 PS016V-504-LI2UPN8X-H1141 PS040R-504-2UP8X-H1141 PS040V-504-2UP8X-H1141 PS100R-504-LI2UPN8X-H1141 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141 PS400R-504-LI2UPN8X-H1141 PS025V-609-LI2UPN8X-H1141 Đại lý cảm biến lưu lượng Turck …

Read More »