Thứ Bảy , Tháng Tám 24 2019
Home / Cảm biến (page 2)

Cảm biến

Cảm biến Turck BI4-M12-VP6X

Cảm biến Turck BI4-M12-VP6X BI4-M12-VP6X 7M BI3U-M12-AP6X BI3U-M12-AN6X BI3U-M12-AP6X-H1141 BI3U-M12EE-AP6X-H1141 BI3U-M12-AN6X-H1141 BI3U-MT12H-AP6X-H1141 BI3U-MT12H-AN6X-H1141 BI3U-MT12-AP6X-H1141 BI3U-MT12-AN6X-H1141 BI3U-EM12-AP6X BI3U-EM12-AN6X BI3U-EM12-AP6X-H1141 BI3U-EM12-AN6X-H1141 BI3U-EG12SK-AP6X BI3U-EG12SK-AN6X BI3U-S12-AP6X BI3U-S12-AN6X BI3U-S12-AP6X-H1141 BI3U-S12-AN6X-H1141 BI3U-P12SK-AP6X BI3U-P12SK-AN6X BI4U-EM12WDTC-AP6X NI10U-EM12WDTC-AP6X BI8U-EM18WDTC-AP6X NI15U-EM18WDTC-AP6X BI15U-EM30WDTC-AP6X NI30U-EM30WDTC-AP6X BI4U-M12-AP6X-V1131 NI10U-M12-AP6X-V1131 NI10U-M12-AN6X-V1131 BI4U-M12-AP6X BI4U-M12-AP6X-H1141 NI10U-M12-AP6X NI10U-M12-AP6X-H1141 BI4U-EM12-AP6X-H1141 NI10U-EM12-AP6X-H1141 BI4U-MT12-AP6X-H1141 NI10U-MT12-AP6X-H1141 BI4U-EM12WD-AP6X BI4U-EM12WD-AP6X-H1141 NI10U-EM12WD-AP6X NI10U-EM12WD-AP6X-H1141 BI8U-EM18WD-AP6X BI8U-EM18WD-AP6X-H1141 …

Read More »

Cảm biến Turck BI15-EM30-AP45XLD

Cảm biến Turck BI15-EM30-AP45XLD BI10-Q14-AP68X2LD-V1131 BI10-Q14-AP45X2LD BI20-Q20-AP45X2LD-H1141 BI20-Q20-AP45X2LD BI5-Q08-VP6X2 BI5-Q08-VN6X2 BI5-Q08-AP6X2/S34 BI5-Q08-AP6X2-V1131/S34 BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4 BI7-Q08-VP6X2 BI7-Q08-VP6X2-V1141 BI7-Q08-VN6X2 BI7-Q08-VN6X2-V1141 BI15-CP40-AP6X2 NI20-CP40-AP6X2 NI40-CQ80/S1102 5M NI25-CQ40-L1131/S1102 NI40-CQ80-L1131/S1102 HTC1102 10M NI25-CQP40/S1102 5M NI25-CQ40/S1102 5M EM30-AP6X2-H1141/S1102 NI20-K40SR-AP6X NI25-Q20-AP6X2 NI25-Q20-AP6X2-H1141 NI25-Q20-AN6X2 NI25-Q20-AN6X2-H1141 SI15-K30-AP6X SI15-K30-AN6X BI10U-Q14-AP6X2-V1131 BI10U-Q14-AN6X2-V1131 BI15U-Q20-AP6X2-H1141 BI15U-Q20-AN6X2-H1141 BI10U-Q14-AP6X2 BI10U-Q14-AN6X2 BI10-Q14-Y1X BI15U-Q20-AP6X2 BI15U-Q20-AN6X2 BI5U-Q08-AP6X2-V1131 BI5U-Q08-AP6X2 BI5U-Q08-AP6X2-V2131 BI5U-Q08-AN6X2-V1131 …

Read More »

Turck BI2-M12-LIU-H1141

Turck BI2-M12-LIU-H1141 BI2-M12-LIU NI5-M12-LIU-H1141 NI5-M12-LIU BI8-M18-LIU NI10-M18-LIU BI15-M30-LIU NI25-CP40-LIU NI50-Q80-LIU-H1141 BI20R-Q14-LU BI20R-Q14-LU-H1141 BI15-M30-LI-EXI BI8-M18E-LIU-H1141 NI10-M18E-LIU-H1141 BI15-M30E-LIU-H1141 NI15-M30E-LIU-H1141 BI15-CP40-LIU BI5-M18-LIU NI8-M18-LIU BI5-M18E-LIU-H1141 NI8-M18E-LIU-H1141 WI70-M18-LIU5 WI40-M18-LIU5 BI10-M30E-LIU-H1141 BI15-CK40-LIU-H1141 NI25-CK40-LIU-H1141 NI25-CK40-LIU2-H1141 NI50U-CK40-VP4X2-H1141 NI50U-CP40-VP4X2 NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141 NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141 BI15U-CP40-VP4X2 BI15U-CP40-VP4X2-H1141 NI40U-CP40-VP4X2 NI40U-CP40-VP4X2-H1141 NI40U-CP40-VN4X2 NI75U-CP80-VP4X2 NI75U-CP80-VP4X2-H1141 NI75U-CP80-VN4X2 BI5-EM18-VP4X 7M BI5-EM18-VN4X 7M BI10-EM30-VP4X 7M BI10-EM30-VN4X 7M BI5-M18E-VP4X-H1141 BI50U-Q80-VP4X2-H1141 …

Read More »

Cảm biến Turck BI1-EH04-Y1

Cảm biến Turck BI1-EH04-Y1 BI1-EG05-Y1 BI1,5-EG08-Y1-H1341 BI1,5-EG08K-Y1 BI1,5-EG08K-Y1-H1341 NI3-EG08K-Y1 NI3-EG08K-Y1-H1341 BI1,5-EH6,5K-Y1 NI3-EH6,5K-Y1 NI15-EM30-Y1X-H1141 NI10-EM18-Y1X-H1141 BI2-K11-Y1 NI5-K11-Y1 NI10-K20-Y1 NI50-K90SR-Y1 SI5-K09-Y1 SI15-K30-Y1X SI2-K08-Y1 NI40-CP80-Y1 NI60-Q80-Y1X BI50-Q80-Y1X SI3,5-K10-Y1 NI5-P12-Y1X/S97 NI20-CP40-Y1X BI15-CP40-Y1X NI20-CP40-Y1X/S100 NI20-CP40-Y2X BI20-CP40-Y1X NI35-CP40-Y1X/S100 BI20-G47-Y1X NI15-P30-Y1/S100 NI15-P30-Y1X/S97 BI10-P30-Y1/S100 BI10-P30-Y1X/S97 NI5-P12-Y1/S100 BI5-P18-Y1/S100 BI2-P12-Y1/S100 NI10-P18-Y1/S100 BI15-CP40-Y1X/S100 BI15-CP40-Y1X/S97 NI40-CP80-Y1/S97 NI40-CP80-Y1/S100 NI4-DS20-2Y1X2-H1140 NI4-DS20-2Y1X2 NI4-DSC26-2Y1X2 NI4-DSC26-2Y1X2-H1140 NI4-DSU35-2Y1X2 …

Read More »

Turck NI20-CP40-FZ3X2/S100

Turck NI20-CP40-FZ3X2/S100 NI20-CP40-FZ3X2/S100 NI40-CP80-Y1/S100 NI40-CP80-VP4X2/S100 NI40-CP80-FZ3X2/S100 NI10-P18SK-AP6X NI10-P18SK-AN6X BI5-M18-Y1X-H1141 BI5-M18-AP6X-H1141 BI5-M18-VP4X-H1141 BI5-M18-AN6X-H1141 BI5-M18-VN4X-H1141 BI5-M18-AD4X-H1141 BI5-EG18SK-Y1X BI5-EM18-Y1X-H1141 BI5-S18-AP6X-H1141 BI5-S18-AN6X-H1141 NI8-S18-AP6X-H1141 NI8-S18-AN6X-H1141 NI5-G12SK-AP6X NI5-G12SK-AN6X BI5-G18KK-AP6-H1141 NI5-P12SK-AP6X NI5-P12SK-AN6X BI1,5-EG08-AP6X BI1,5-EG08-AN6X BI1,5-EG08-AN6X-H1341 BI1-EG05-AN6X BI2-M12-AN6X-H1141 NI4-M12-AN6X-H1141 BI2-M12E-AN6X-H1141 BI2-M12-AP6X-H1141 NI4-M12-AP6X-H1141 BI2-M12E-AP6X-H1141 NI4-M12E-AP6X-H1141 BI2-M12-RP6X-H1141 NI4-M12-RP6X-H1141 NI4-M12E-RP6X-H1141 BI5-M18-AN6X-H1141 NI8-M18-AN6X-H1141 BI5-M18-AP6X-H1141 NI8-M18-AP6X-H1141 BI5-M18E-AP6X-H1141 BI5-M18-RP6X-H1143 BI10-M30E-AP6X-H1141 NI15-S30-AP6X-H1141 BI10-M30-AN6X BI10-M30-AN6X 3M …

Read More »

Turck NI10-K20-AZ3X

Turck NI10-K20-AZ3X NI10-K20-AZ3X NI10-K20SK-AP6X NI10-K20SK-AN6X NI10-K20SK-AZ3X NI20-K34-VP4X NI30-K40SR-VP4X2 NI30-K40SR-VN4X2 NI30-K40SR-FZ3X2 NI20-K40SR-AP6X NI20-K40SR-VP4X2 NI20-K40SR-AN6X NI20-K40SR-VN4X2 NI20-K40SR-FZ3X2 BI15-CK40-LIU-H1141 NI25-CK40-LIU-H1141 NI25-CK40-LIU2-H1141 BI15-CP40-LIU NI25-CP40-LIU BI5-M18E-LIU-H1141 BI8-M18E-LIU-H1141 NI8-M18E-LIU-H1141 NI10-M18E-LIU-H1141 BI5-M18-LIU BI8-M18-LIU BI8-M18-LI-EXI BI8-M18-LF10 NI8-M18-LIU NI10-M18-LIU BI10-M30E-LIU-H1141 BI15-M30E-LIU-H1141 NI15-M30-LIU-H1141 BI10-M30-LIU BI15-M30-LIU BI15-M30-LI-EXI BI15-M30-LUAP6X NI15-M30-LIU BI15-CP40-Y1X/S97 NI20-CP40-Y1X/S97 BI15-CP40-VP4X2/S97 BI15-CP40-FZ3X2/S97 NI20-CP40-VP4X2/S97 NI20-CP40-FZ3X2/S97 NI40-CP80-Y1/S97 NI40-CP80-VP4X2/S97 NI40-CP80-FZ3X2/S97 BI15-CP40-Y1X/S100 NI20-CP40-Y1X/S100 BI15-CP40-VP4X2/S100 …

Read More »

Turck NI15-S30-AN6X

Turck NI15-S30-AN6X NI15-S30-AN6X NI15-S30-AZ3X NI15-S30-AZ3X/S97 NI15-S30-AZ3X/S100 NI15-S30-AD4X BI12-M30-AD4X BI10-M30-AP6X BI10-M30-VP4X BI10-EM30-VP4X 7M BI10-M30-AN6X BI10-M30-VN4X BI10-EM30-VN4X 7M BI10-M30-AZ3X BI10-M30-AD4X BI10-M30-AP6X/S100 BI10-M30-AP6X/S120 BI10-M30-AZ3X/S120 NI15-G30-Y1X NI15-G30K-AN6X NI15-M30-AP6X NI15-M30-AP6X/S100 NI15-M30-VP4X NI15-EM30-VP4X 7M NI15-M30-AN6X NI15-M30-VN4X NI15-EM30-VN4X 7M NI15-M30-AZ3X NI15-M30-AD4X NI15-M30-AP6X/S120 NI15-M30-AZ3X/S120 BI10-P30SK-Y1X NI15-P30SK-Y1X BI10-EG30SK-Y1X BI10-G30SK-Y1X BI10-G30SK-AP6X BI10-G30SK-AN6X BI10-P30SK-AP6X NI15-P30SK-AP6X NI15-P30SK-AN6X NI15-G30SK-Y1X NI15-EG30SK-Y1X NI15-G30SK-AP6X NI15-G30SK-AN6X BI20-G47-Y1X …

Read More »

Turck BI5-M18-VN4X

Turck BI5-M18-VN4X NI10-G18SK-AN6X BI5-P18SK-Y1X NI10-P18SK-Y1X NI10-EG18SK-Y1X NI10-G18SK-Y1X BI15-M30-AP6X-H1141 BI15-M30-AN6X-H1141 BI12-M30-AD4X-H1141 BI10-M30-Y1X-H1141 BI10-EM30-Y1X-H1141 BI10-M30-AP6X-H1141 BI10-M30-VP4X-H1141 BI10-M30-AN6X-H1141 BI10-M30-VN4X-H1141 BI10-M30-AD4X-H1141 BI10-S30-AP6X-H1141 BI10-S30-AN6X-H1141 NI20-M30-AD4X-H1141 NI15-M30-Y1X-H1141 NI15-EM30-Y1X-H1141 NI15-M30-AP6X-H1141 NI15-M30-VP4X-H1141 NI15-M30-AN6X-H1141 NI15-M30-AD4X-H1141 NI15-S30-AP6X-H1141 NI15-S30-AN6X-H1141 BI10-P30-Y1X BI10-P30-Y1X/S97 BI10-P30-Y1/S100 NI15-P30-Y1X NI15-P30-Y1X/S97 NI15-P30-Y1/S100 BI12-G30K-AD4X BI10-G30-Y1X BI10-EG30-Y1X/S1 BI10-G30K-AP6X BI10-G30K-AN6X BI10-S30-AP6X BI10-S30-VP4X/S97 BI10-S30-VP4X/S100 BI10-S30-AN6X BI10-S30-AZ3X BI10-S30-AZ3X/S97 BI10-S30-AZ3X/S100 BI10-S30-AD4X NI20U-S30-AP6X NI20U-S30-AN6X NI15-S30-AP6X …

Read More »

Turck NI5-G12K-AN6X

Turck NI5-G12K-AN6X NI5-G12K-AN6X BI2-P12-Y1X BI2-P12-Y1X/S97 BI2-P12-Y1/S100 NI5-P12-Y1X NI5-P12-Y1X/S97 NI5-P12-Y1/S100 NI4-M12-AP6X NI4-M12-VP6X NI4-EM12-VP6X 7M NI4-M12-AP6X/S100 NI4-M12-AN6X NI4-M12-VN6X NI4-EM12-VN6X 7M NI4-M12-AD4X NI4-M12-AZ31X BI2-G12SK-Y1X BI2-EG12SK-Y1X BI2-P12SK-Y1X NI5-P12SK-Y1X BI2-G12SK-AP6X BI2-G12SK-AN6X BI2-P12SK-AP6X BI2-P12SK-AN6X NI5-G12SK-Y1X NI5-EG12SK-Y1X BI5-M18E-VP4X-H1141 NI10-M18-Y1X-H1141 NI10-EM18-Y1X-H1141 NI8-M18-AP6X-H1141 NI8-M18-VP4X-H1141 NI8-M18-AN6X-H1141 NI8-M18-VN4X-H1141 NI8-M18-AD4X-H1141 BI5-P18-Y1X BI5-P18-Y1X/S97 BI5-P18-Y1/S100 NI10-P18-Y1X NI10-P18-Y1X/S97 NI10-P18-Y1/S100 BI7-G18K-AD4X BI5-G18-Y1X BI5-EG18-Y1X/S100 7M BI5-G18K-AP6X BI5-G18K-AN6X …

Read More »

Turck BI2-M12-Y1X-H1141

Turck BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-EM12-Y1X-H1141 BI2-M12-AP6X-H1141 BI2-M12-VP6X-H1141 BI2-M12-AN6X-H1141 BI2-M12-VN6X-H1141 BI2-M12-AD4X-H1141 BI2-M12E-AP6X-H1141 BI2-M12E-AN6X-H1141 BI2-S12-AP6X-H1141 BI2-S12-AN6X-H1141 NI4-S12-AP6X-H1141 NI4-M12-AP6X-H1141 NI4-M12-VP6X-H1141 NI4-M12-AN6X-H1141 NI4-M12-VN6X-H1141 NI4-M12-AD4X-H1141 BI3-M12-AD4X BI2-M12-AP6X BI2-M12-AP6X/S100 BI2-M12-VP6X BI2-EM12-VP6X 7M BI2-M12-AN6X BI2-M12-VN6X BI2-EM12-VN6X 7M BI2-M12-AD4X BI3-G12K-AD4X BI2-G12-Y1X BI2-G12-Y2X 7M BI2-EG12-Y1X/S100 7M BI2-G12K-AP6X BI2-G12K-AN6X BI2-S12-AP6X BI2-S12-AP6X/S97 BI2-S12-AP6X/S100 BI2-S12-AN6X BI2-S12-AD4X BI2-S12-AZ31X BI2-S12-AZ31X/S97 BI2-S12-AZ31X/S100 NI4-S12-AP6X NI4-S12-AP6X/S97 NI4-S12-AP6X/S100 NI4-S12-AN6X …

Read More »